DOELSTELLING

DOELSTELLING

Kerken met Stip is een vereniging van Rooms Katholieke en Protestantse kerken. De vereniging is opgericht in 2004 door het Rooms Katholiek en Protestants justitiepastoraat. Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg helpen naar een Kerk met Stip. “Stipkerken” kunnen, zo nodig, ondersteuning vragen aan de diaconaal pastor van Kerken met Stip.

De leefwereld van ex-gedetineerden heeft zo z’n eigen problemen en is niet zonder valkuilen.
Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van het geloof en hoe dat je leven kan veranderen.

Tot de dag van de invrijheidstelling aanbreekt… Hoe gaat het dan verder?
Er komt elke keer weer heel veel bij kijken om een nieuw bestaan op te bouwen en een menswaardige plek in de samenleving te vinden. De kerk is geen reclasseringsinstelling, maar het eigene van de kerk is dat zij mensen, geestelijk gesproken, een dak boven het hoofd kan bieden. En zij biedt een gemeenschap waarbinnen je als mens gerespecteerd wordt en waarbinnen je wat kunt doen. Ook vind je bij een Kerk met Stip iets terug van de bajeskerk en dat is mooi meegenomen.
 
Iedere Kerk met Stip kan bij de diaconaal pastor terecht voor feedback en advies. Kerken met Stip hebben vaak een grote ervaring met diaconale projecten en zijn, als het ware van nature, gastvrij en open ingericht. Nieuwe mensen voelen zich er snel thuis. Getrainde vrijwilligers maken het deelgenoot zijn van een gemeenschap tot een warm menselijk gebeuren. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie wekelijks de vieringen in de gevangenis meemaakten.

Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip katholieke en protestant-christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Een huis voor hun ziel. Dat zou zelfs de kans op recidive kunnen verminderen!

Op deze site vindt U de Kerken met Stip ZOEK EEN KERK, verspreid over het land, die zichzelf al in de etalage hebben gezet. Geregeld  komen er nieuwe bij.

Iedere Kerk met Stip kan, zo nodig de diaconaal pastor en bestuursleden vragen om advies en inlichtingen. Registratie van kerken gebeurt door het landelijk bestuur.
Natuurlijk zou elke geloofsgemeenschap een Kerk met Stip moeten zijn, maar dat is nog niet de realiteit van vandaag. Daarom zet het bestuur zich in om zoveel mogelijk kerken kleur te laten bekennen.

Wilt u dit werk financieel ondersteunen dan kunt u een gift overmaken naar: 
NL43 INGB 0006 0528 22
t.n.v.  Vereniging Kerken met Stip, Den Haag.
Uw gift kan mogelijk met de belasting verrekend worden: 
Kerken met Stip heeft een ANBI status met registratienummer: 850450615

 

 

Print Friendly, PDF & Email